Popular Posts

Saturday, February 26, 2011

MENGAPA MERUJUK AHLUL BAIT
OLEH AYATULLAH HAZARA

Sempena kelahiran Rasulullah saw saya merayu tuan-tuan dengan sepenuh hati supaya memerhatikan ahlul bait (kaum keluarga Rasulullah saw). Inilah hadiah kita untuk Rasulullah saw sempena kelahiran baginda. Kerana Rasulullah saw tidak pernah meminta upah dalam menyebarkan agama suci ini.

Dalil untuk merujuk warisan ahlul bait ini adalah berdasarkan hadis yang dikutip oleh at-Tirmidzi dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi; ‘Nashr bin Abdurrahman al-Kufi menceritakan kepada kami, Zaid bin al Hasan – iaitu al Anmathi – menceritakan kepada kami, daripada Ja’far bin Muhammad, daripada ayah Ja’far iaitu Muhammad, daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw melaksanakan ibadah haji pada hari Arafah, saat itu beliau sedang berkhutbah di atas untanya; al Qashwa. Aku mendengar beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan (sesuatu) untuk kalian, sepanjang kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu nescaya kalian tidak akan pernah tersesat, iaitu kitab Allah dan itrati keluargaku.’ Lihat Sahih Sunan at-Tirmidzi, hadis nombor 3786, bab sifat-sifat utama keluarga Nabi saw.

Dalam memahami siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul bait, kajian merujuk kepada hadis dari kitab yang sama, ‘Qutaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman al Ashbahani menceritakan kepada kami daripada Yahya bin Ubaid, daripada ‘Atha’ bin Abu Rabah, daripada Umar bin AbuSalamah – anak tiri nabi -, ia berkata: Ayat ini diturunkan kepada nabi, ‘Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya,’ (al-Ahzab: 33) tentang keluarga beliau. Beliau kemudian memanggil Fatimah, Hasan dan Hussain, dan menutupi mereka dengan pakaian. Sementara itu, Ali berada di belakang beliau, dan beliau pun menutupinya dengan pakaian. Beliau kemudian berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah keluargaku. Maka hilangkanlah dosa daripada mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’ Ummu Salamah berkata, ‘(Apakah) Aku bersama mereka ya Nabi Allah.’ Rasulullah menjawab, ‘Engkau tetap pada tempatmu, dan engkau tetap dalam kebaikan.’ Lihat Sahih Sunan at-Tirmidzi, hadis nombor 3787, bab sifat-sifat utama keluarga Nabi saw.

Pemilihan ahlul bait sebagai sumber rujukan ini dapat dikira tepat berdasarkan dua hadis di atas memandangkan terdapat hadis Rasulullah saw yang menuntut sahabat baginda dan umat Islam berwaspada kepada ‘kesesatan’ yang terjadi dalam kalangan sahabat selepas kewafatan beliau.

Hadis yang dimaksudkan ialah, ‘Daripada Ibnu ‘Abbas r.a katanya: ‘Pada suatu ketika Rasulullah saw berkhutbah memberi pengajaran kepada kami. Sabda beliau, ‘Hai sekalian manusia! Kamu semuanya akan dikumpulkan ke hadapan Allah tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa dikhitan. (Bacalah firman Allah): ‘Seperti Kami ciptakan pada awal ciptaan, begitulah Kami kembalikan dia, itulah janji Kami yang pasti Kami tepati.’ (al Anbiya: 104). Ketahuilah! Makhluk yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah, bahawa beberapa umatku akan dihadapkan, lalu mereka ditarik ke kiri. Kataku, ‘Wahai Tuhanku! Mereka itu adalah sahabat-sahabatku!’ Lalu dijawab oleh Allah, ‘Engkau tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalanmu.’ Maka kujawab seperti jawapan hamba Allah yang saleh (Nabi Isa a.s), ‘Aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau Maha Menyaksikan segala-galanya. Jika Engkau siksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’ (al Maidah: 117-118). Lalu dikatakan kepadaku, ‘Mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan.’ Lihat Sahih Muslim, hadis nombor 2440, bab orang-orang murtad.

Hadis lain yang dapat dirujuk ialah, ‘Daripada Uqbah bin Amir r.a katanya: Nabi saw pernah bersabda mengenai para korban perang Uhud. Beliau naik ke mimbar seolah-olah memberi amanat kepada yang masih hidup dan yang telah syahid. Sabda beliau, ‘Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak menyangsikan bahawa kamu akan kembali musyrik sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kemudian kamu berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti kemusnahan umat yang sebelum kalian.’ kata Uqbah, ‘Itulah yang terakhir kali aku melihat Rasulullah saw berkhutbah di mimbar.’ Lihat Sahih Muslim, hadis nombor 2133, bab telaga Rasulullah. Hadis ini turut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dengan versi lain. Lihat Sahih Bukhari hadis nombor 1771, bab syurga dan neraka dan hadis nombor 1856, bab mimpi.

Oleh kerana itu saya berpandangan adalah lebih baik merujuk tradisi ahlul bait untuk mendapatkan sumber hukum selepas al-Quran, dan hadis Rasulullah saw. Saya akan mendatangkan tiga bukti dari sahih Bukhari dan Muslim bahawa belum tentu selamat untuk merujuk selain ahlul bait. Sekiranya kita hanya merujuk sahabat Nabi Muhammad, ternyata sahabat-sahabat telah banyak berubah selepas kewafatan Rasulullah saw, ada yang terlupa atau tidak tahu ‘urusan’ yang paling mudah, dan ada yang memang merubah hukum tanpa rasa bersalah. Malah ketika hidup Rasulullah saw sendiri, terdapat sahabat yang tidak menghormati Rasulullah saw. Buktinya terdapat dalam Sahih Muslim sendiri.

1. Sahabat biadab, dan kurang ajar meninggalkan Nabi Muhammad ketika baginda sedang memberi khutbah Jumaat di atas mimbar sehingga yang tinggal hanyalah dua belas orang:

Daripada Jabir bin Abdullah r.a, katanya: ‘Pada suatu ketika Nabi saw sedang berdiri mengucapkan khutbah. Sekonyong-konyong tiba satu kafilah dari Syam; maka jamaah berlarian menyambut kedatangan kafilah itu sehingga yang tinggal di masjid hanya dua belas orang saja lagi. Kerana itu maka turunlah ayat: ‘wa idz ra-au tijaratan au lahwanin fadhdhu ilaiha wa tarakuka qaima’ (ayat 11 surah al Jumuah iaitu: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu berdiri sedang berkhutbah.) Lihat Sahih Muslim hadis nombor 817, bab turunnya ayat sebelas surah al Jumu’ah.

2. Sahabat merubah hukum:

Daripada Abu Sa’id al Khudri r.a katanya: ‘Pada masa Rasulullah masih hidup, kami membayar zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil mahupun dewasa, merdeka mahupun hamba, iaitu satu gantang makanan berupa keju, atau gandum, atau kurma, atau anggur kering. Pada masa pemerintahan Mua’wiyah bin Abu Sufyan, dia berpidato di hadapan jemaah haji atau ‘umrah, katanya antara lain: ‘Dua mud gandum negeri Syam sama dengan segantang kurma’. Kerana pidatonya itu maka orang banya membayar zakat fitrahnya sepert itu. Kata Abu Sa’id, “Tetapi aku tetap saja membayar seperti apa yang telah kulakukan sejak zaman Nabi sampai akhir hayatku.” Lihat Sahih Muslim hadis nombor 938, bab waktu membayar zakat fithrah.

3. Lagi perubahan hukum:

Daripada Ibnu Thawus r.a, daripada bapanya, katanya Abu Shahba’ bertanya kepada Ibnu ‘Abbas r.a, ‘Tahukah anda bahawa talak tiga yang diucapkan sekaligus, pada masa Rasulullah saw dihukumkan hanya jatuh satu kali, begitu pula pada masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian pada masa pemerintahan ‘Umar dinyatakan jatuh tiga kali?’ Jawab ‘Ibnu Abbas r.a: ‘Ya, benar begitu!’ Lihat Sahih Muslim, hadis nombor 1420, bab Talak Tiga.

4. Ada sahabat mudah lupa atau memang tidak tahu:

Daripada Ubaidillah bin Abdullah r.a katanya ‘Umar bin Khattab r.a pernah bertanya kepada Abu Waqid al Laitsi tentang bacaan yang dibaca Rasulullah saw dalam solat idul adha dan idul fitri. Jawab Abu Waqid, ‘Beliau pernah membaca dalam kedua solat eid itu surah Qaf dan surah al Qamar.’ Lihat Sahih Muslim hadis nombor 839, bab surah (ayat) yang dibaca dalam solat eid.

5. Terdapat juga sahabat yang bermulut celupar terhadap Rasulullah saw:

Daripada ‘Aisyah r.a katanya: ‘Abu Bakar datang ke rumahku dan ketika itu di rumahku ada dua orang gadis Ansar sedang menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan orang dalam peperangan Bu’ats. Dan keduanya bukanlah gadis penyanyi yang sesungguhnya. Maka berkata Abu Bakar, ‘Kenapa sampai ada suling setan di rumah Rasulullah saw?’ Hari itu adalah hari eid. Maka bersabda Rasulullah saw, ‘Hai Abu Bakar! Setiap kaum mempunyai hari raya. Dan hari ini adalah hari raya kita.’ Lihat Sahih Muslim hadis nombor 840 bab boleh bergembira ria.

Sekiranya saya menziarahi Rasulullah saw saya tidak akan tergamak mengucapkan kata-kata di atas, seakan menuduh Rasulullah saw jahil, tidak tahu sambil mengaitkan isi rumah baginda dengan syaitan.

Hal-hal di atas mungkin sahaja berlaku kerana tatkala Nabi Muhammad sedang berkhutbah Jumaat pun ada sahabat yang keluar berlari-larian mendapatkan barang dagangan, meninggalkan baginda terkontang-kanting di atas mimbar. Mujur ada dua belas orang sahabat yang setia.

Sekali lagi, adalah lebih baik merujuk ahlul bait dalam persoalan apa pun di dunia hari ini. Sumber seperti qiyas, istihsan (memerhatikan pelbagai hukum yang ada jika terdapat titik persamaan lalu memilih yang paling dekat dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan akal dan perasaan), istislah (mendahulukan satu kemaslahatan atas kemaslahatan yang lain) dan ta’awul (iaitu meskipun hukum ditemui dalam al-Quran atau sunnah tetapi jika ada sesuatu keadaan dan pertimbangan, kita dibenarkan berpaling dari apa yang disarankan nas lalu mendahulukan ijtihad berdasarkan pendapat) tidak dapat menandingi kekuatan dan kebenaran merujuk al-Quran, Rasulullah saw dan ahlul bait seperti yang telah saya buktikan di atas.

Secara dasarnya seseorang muslim tidak boleh mencipta hukum syariat sendiri. Allah berfirman pada ayat 1 surah al-Hujurat: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya (dalam masalah syariat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Akhir sekali, sempena kelahiran Rasulullah saw marilah kita berselawat untuk baginda dan ahli keluarga baginda. Dalil untuk berselawat kepada ahli keluarga baginda ini datang dari Sahih Bukhari sendiri:

Daripada Abu Humaid Assa’idi r.a: Sahabat-sahabat bertanya: ‘Hai Rasulullah! Bagaimanakah caranya kami selawat kepada tuan?’ Rasulullah saw bersabda : ‘Bacalah yang ertinya: ‘Wahai Tuhan! Berilah rahmat atas Muhammad, keluarganya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat atas keluarga Ibrahim. Berilah keberkatan atas Muhammad, keluarganya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkatan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.’ Lihat Sahih Bukhari, hadis nombor 1476, dan 1477, bab Nabi Ibrahim dan Ismail.

Wednesday, February 23, 2011

Sayyed Musa as-Sadr
Imam Musa Sadr masih hidup. Berita semacam ini mungkin seringkali terdengar. Akan tetapi pemberitaan masih hidupnya Imam Musa Sadr di tengah Revolusi Rakyat di Libya, tentunya mempunyai kesan yang berbeda.

Beberapa hari lalu, Sami al-Misrati, seorang tokoh oposisi rezim berkuasa Libya dalam wawancaranya dengan televisi Alalam menyatakan, "Sebuah pesawat kecil kemarin (Senin, 21/2) merelokasi seorang yang ciri-cirinya seperti Imam Musa Sadr, dari bandara al-Abraq."


Kemudian setelah itu, para perwira militer Libya sebagaimana dikutip Situs Al-Muhit menyatakan bahwa Imam Musa Sadr hingga sekarang masih hidup. Menurut keterangan para perwira tersebut, Imam Musa Sadr ada di penjara Sabha.

Pada 25 Agustus 1978, Imam Musa Sadr bersama dua orang yaitu, Syeikh Muhammad Yaqub dan Abbas Badruddin, pimpinan redaksi kantor berita Lebanon, tiba di Libya. Menurut rencana tanggal 29 atau 30 Agustus, mereka akan berdialog dengan Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Namun sejak itu hingga kini Imam Musa Sadr raib tanpa jejak. Para pejabat tinggi Libya mengklaim bahwa Gaddafi mendadak membatalkan pertemuannya dengan Imam Musa Sadr.

Peristiwa itu memang sudah lama terjadi. Meski demikian, ketokohan Imam Musa Sadr menjadi nostalgia tersendiri bagi orang-orang yanh merindukan sosok ulama dan pejuang yang nyaris sempurna. Untuk itu, sangatlah tepat jika ada catatan ringkas yang mengulas ketokohan dan keagungan Imam Musa Sadr. Siapakah tokoh ini sehingga Parlemen Iran menaruh perhatian khusus bahkan membentuka komite khusus di parlemen dari semenjak raibnya pada tahun 1978 hingga kini?

Imam Musa Sadr dan Imam Khomeini

Ketika mendengar Imam Khomeini ra diasingkan ke Najaf, Imam Musa Shadr langsung ke tempat kediaman Imam Khomeini. Bersamaan dengan kedatangan Imam Musa Sadr, ada rombongan dari Iran. Rombongan itu bertanya kepada Imam Khomeini, siapakah yang akan melanjutkan perjuangan ini bila Imam Khomeini tiada? Pertanyaan ini sangatlah wajar. Terlebih Imam Khomeini saat itu mendapat ancaman dari rezim Shah Pahlavi. Mendengar pertanyaan itu, Imam Khomeini dengan tenang menjawab, "Selama ada Imam Musa Shadr, kalian tidak perlu khawatir."

Jawaban itu kemudian dipahami bahwa Imam Musa Sadr adalah pengganti Imam Khomeini. Selain itu, pernyataan Imam Khomeini menjelaskan kesamaan perpektif dan idealisme Imam Khomeini dan Imam Musa Sadr.

Syiah, Sunni dan Kristen

Setelah Imam Musa Shadr pindah ke Lebanon, sosok kepemimpinan beliau mulai dikenal di dunia internasional. Bahkan sepak terjangnya menkhawatirkan Barat dan Rezim Zionis Israel. Siapapun yang menjadi musuh Barat dan Zionis Israel akan menjadi sosok yang menjadi perhastian luas di tingkat dunia. Imam Musa Sadr bukan saja sosok yang mampu mempersatukan Syiah dan Sunni di Lebanon, tapi beliau juga tokoh yang mampu mempersatukan Islam dan Kristen. Uskup Agung Lebanon waktu itu mengatakan, "Seandainya kami memiliki tokoh seperti Imam Musa Shadr, kami dapat memimpin dunia."

Film The Message

Ingatkah Film The Message yang pemeran utamanya adalah Anthony Quinn .Film tentang Nabi Muhammad Saw, The Message yang disutradarai oleh Moustapha Akkad pada awalnya, ditentang oleh seluruh umat Islam sedunia. Tapi Akkad kemudian mendapatkan semangat baru untuk membuat film tersebut setelah mendapat dorongan dari Imam Musa Shadr. Karena Itulah nama Imam Musa Sadr tercantum setelah nama-nama pemain dan kru film yang biasa ditampilkan di akhir film.

Setelah membuat film itu dan mendapat pujian dari banyak kalangan bahkan ulama Islam, Imam Musa Shadr meminta Akkad untuk membuat film tentang Imam Ali as. Moustapha Akkad mengatakan, "Saya akan membuatnya tapi dengan syarat pemeran Imam Ali as adalah anda sendiri." Imam Musa Sadr hanya menanggapinya dengan senyum. Kata Akkad, "Imam Musa Sadr hanya tersenyum mendengar usulan saya itu."

Qom

Imam Musa Shadr melewati masih muda di kota Qom. Beliau ketika masih muda di tidak hanya belajar fiqih dan ushul fiqih, tapi juga Filsafat. Imam Musa Sadr juga belajar "Manzhumah" bersama saudaranya Sayyid Ridha.

Ketika Allamah Thaba'thaba'i mengajar buku Asfar Arba'ah, Imam Musa Shadr langsung juga ikut dalam kuliah Allamah dan menjadi salah satu murid terbaiknya. Syahid Muthahhari mengatakan, "Musa Sadr merupakan sosok terbaik yang dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah kompleks dari buku Manzhumah. Ia adalah orang terbaik yang mampu memahami ucapan-ucapan Mulla Sadra dengan benar."

Najaf

Imam Musa Sadr ketika melanjutkan pendidikannya di Najaf, beliau belajar mata kuliah kharij fiqih dan ushul fiqih (jenjang terakhir kuliah fikih yang bisa disetarakan dengan jenjang kuliah doktoral) kepada Ayatullah Sayyid Muhsin al-Hakim, Sayyid Abul Qasim Khu'i, Sayyid Mahmoud Syahroudi dan Syeikh Murtadha Ali Yasin. Mereka adalah ulama besar Najaf waktu itu. Selain itu, Imam Musa Sadr juga belajar filsafat kepada Ayatullah Badkoubeh.

Ayatullah Sayyid Khu'i punya perhatian khusus kepadanya. Ketika Imam Musa Shadr meninggalkan hauzah Najaf, Ayatullah Khu'i mengatakan, "Bila dia tinggal dua atau tiga tahun lagi di Najaf, Imam Musa Sadr bakal menjadi ulama Syiah terbesar di dunia." Meratapi kepergian Imam Musa Sadr Ayatullah Khu'i mengatakan, "Sangat disayangkan dia meninggalkan Najaf. Akan lebih baik bila saya tidak pernah mengenalnya."

Banyak yang menyayangkan keputusan Imam Musa Sadr untuk pergi ke Lebanon . Sayyid Muhammad Baqir Shadr (Syahid Shadr) yang juga sepupunya mengatakan, "Bila Imam Musa Sadr tetap komitmen dengan tradisi hauzah dan tinggal di Najaf , ia bakal menjadi satu-satunya marji mutlak Syiah."

Sebagian lainnya meyakini bahwa Lebanon terlalu kecil bagi Imam Musa Sadr. Apalagi beliau dikenal sebagai sosok yang punya program untuk masa depan. Menurut mereka, sangat disayangkan bila Imam Musa Sadr membatasi dirinya di tempat yang kecil.

Imam Musa Sadr mendengar semua ucapan ini. Tapi beliau telah membulatkan tekadnya untuk bertolak ke Lebanon. Untuk itu, beliau mencoba hidup selama sebulan di Lebanon dengan melihat kehidupan di sana dari dekat. Selama sebulan itu pula Imam Musa Shadr begitu terharu atas kondisi masyarakat Syiah di sana yang hidup dalam kemiskinan.

Ketika kembali ke Qom, Imam Musa Sadr tidak lagi berpikiran soal hauzah dan masalah marjaiyah. Kepada seorang dari temannya beliau berkata, "Semua pelajar tinggal di Najaf untuk menjadi mujtahid." (IRIB/SL/AR) sila ke sini dan juga di sini

Sunday, February 20, 2011

Wiladah Imam Jaafar Sodiq Alaihissalam


Zarih empat Imam Ahlul Bait di Baqi' sebelum di
musnahkan oleh Nasibi (musuh keluarga Rasulullah)

Ummat Islam sedang bergembira pada 17 Rabiul Awal menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang ke-136 tahun. Pada masa yang sama, didalam rumah risalah juga berlaku sebuah peristiwa yang menambahkan lagi kegembiraan keluarga Rasul pada hari tersebut, rumah itu hari ini menyambut kelahiran seorang bayi mulia yang menambahkan kebanggaan dan kemulian mereka.

Jaafar Bin Muhammad Bin Ali Bin Al-Husain Bin Ali Bin Abi Thalib Alaihimussalam. Nama panggilan Beliau Abu Abdillah dan gelarannya yang paling mahsyur adalah Sodiq. Gelaran-gelaran Beliau yang lain antaranya : Shabir, Thahir dan Fadhil. Namun dikeranakan fuqaha dan ahli-ahli hadis pada zamannya mempercayai akan kesahihan hadis dan kejujuran Beliau dalam meriwayatkan hadis, oleh itu Beliau lebih terkenal dengan gelaran “Sodiq”.

Terdapat juga sebuah hadis daripada Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang bersabda : Ketika Puteraku Jaafar telah lahir, letakkan namanya Sodiq kerana putera keturunan kelimanya juga adalah Jaafar yang mengakui imamah dan dia disisi Tuhan adalah seorang Kazzab.

Nama Ibunda Beliau Alaihissalam Fatimah atau Qaribah puteri Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar dan terkenal dengan panggilan Ummu Farwah.

Tanah Baqi' sebelum dihancurkan

Ibunda Ummu Farwah adalah Asma’ puteri Abdul Rahman Bin Abu Bakar.
Imam Sodiq Alaihissalam berkata mengenai Ibundanya : Ibundaku seorang mukmin, bertaqwa, berbuat baik dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka yang berbuat kebaikan.

Malik Bin Anas, faqih Ahlul Sunnah telah berkata berkenaan akhlak Sodiq Aali Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih : Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik daripada Jaafar Bin Muhammad dari segi akhlak, ilmu, wara’, zuhud, ibadah dan kehambaan kepada Tuhannya, Beliau didalam hidupnya sentiasa berada didalam tiga keadaan; sama ada puasa, atau ibadah ataupun sentiasa dibibirnya zikir nama dan pujian Tuhan. Telah diriwayatkan bahawa : Beliau sentiasa membaca Al-Quran didalam solatnya dan akan tenggelam khusyuk didalamnya. Suatu hari Beliau telah disoal mengapa Engkau boleh menjadi sebegini? Beliau berkata : Aku sentiasa mengulangi membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga aku berjaya mencapai kepada kekhusyukan ruh seperti mana aku mendengarnya daripada Tuhan tanpa apa-apa perantaraan.

Berkenaan sifat pemaaf dan pemurah Beliau telah diriwayatkan didalam kitab Miskahul Anwar bahawa : suatu hari seorang pemuda telah datang kesisi beliau dan berkata bahawa putera pakcikmu telah menghina dan bercakap buruk berkenaan kamu.

Beliau meminta hambanya untuk menyediakan air wuduk, lalu Beliau berwuduk dan menunaikan solat, perawi berkata : didalam hatiku berkata bahawa Beliau pasti akan melaknat ke atas lelaki tersebut, selepas menyelesaikan solat dua rakaat, Beliau telah berdoa : Ini adalah hakku untuk memaafkannya dan Engkau dari segi kemurahan dan karamahMu lebih banyak dariku, maka ampunkanlah dia, janganlah menilainya dengan perbuatannya dan janganlah membalasnya akan amalan yang dilakukannya.Kemudian aku memerhati dan melihat Beliau meneruskan untuk mendoakannya.Terdapat banyak saksi dan bukti-bukti yang banyak berkenaan syakhsiah ilmu Imam Sodiq Alaihissalam. Beliau dikalangan Ahlul Sunnah juga dikenali sebagai seorang faqih dan ahli hadis yang diterima oleh Syeikh-syeikh Ahlul Sunnah seperti Muslim, Abu Hanifah, Malik Bin Anas dan sebagainya.

Abu Hanifah berkata berkenaan Imam : Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih daripada Jaafar Bin Muhammad, Beliau seorang muslim yang paling alim dikalangan ummat Islam.

Syeikh Mufid berkata : Tidak ada seorang ulama Islam yang telah meriwayatkan hadis sebanyak Beliau.

Nama Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bagi Imam Sodiq Alaihissalam mempunyai sesuatu yang tersendiri yang mana setiap kali Beliau mendengar nama Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih, ketinggian dan kesempurnaan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih akan memberi kesan kepada Beliau sehinggakan warna wajahnya akan berubah menjadi kehijauan atau kekuningan, sehinggakan perubahan tersebut menyebabkan sahabat-sahabatnya tidak dapat mengenali Beliau. Imam Sodiq Alaihissalam juga sentiasa akan mengatakan selepas mendengar nama Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih : Jiwaku korban untukNya.

Aba Harun berkata : Suatu hari aku telah datang ke sisi Imam Sodiq Alaihissalam. Beliau Alaihissalam berkata : Aba Harun! Sudah beberapa hari aku tidak melihatmu.

Aku menjawab : Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepadaku seorang putera.

Imam Alaihissalam berkata : semoga Allah memberkatinya apakah nama yang telah engkau pilih untuknya?

Aku berkata : Aku telah menamakannya Muhammad.


Imam Sodiq Alaihissalam ketika mendengar nama Muhammad tersebut (sebagai tanda menghormati Baginda) Beliau telah menundukkan wajahnya ke bawah, sehingga pipi-pipinya hampir mengenai tanah. Beliau mengucapkan dibibirnya : Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kemudian berkata : Jiwaku sendiri, anak-anakku, ayahandaku dan semua ahli bumi adalah korban untuk Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih! Kemudian Beliau menyambung janganlah memusuhinya! Janganlah memukulnya! Jangan lakukan perkara buruk kepadanya! Ketahuilah! Tidak ada sebuah rumah yang mana didalamnya terdapat yang bernama Muhammad, melainkan rumah tersebut akan diberkati setiap hari.

Husain Bin Abdullah berkata : Aku telah bertanya kepada Imam Sodiq Alaihissalam : Adakah Rasulullah pemimpin anak-anak Adam?

Imam Alaihissalam menjawab : Aku bersumpah demi Tuhan, Sesungguhnya Baginda merupakan pemimpin seluruh makhluk Allah. Allah Subhanahu Wa Taalah tidak mencipta walau satu makhluk yang lebih baik daripada Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih.

Imam Sodiq Alaihissalam didalam hadis lain berkata : Selepas Rasulullah telah dibawa ke Mi’raj, Jibrail telah mengiringinya sehinggalah sampai ke satu tempat yang mana Jibrail tidak akan lagi menemani Baginda. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : Jibrail, dalam keadaan begini, engkau akan meninggalkanku keseorangan?! Jibrail berkata : Pergilah. Demi Tuhan, engkau telah melangkah di suatu tempat yang mana tidak ada manusia yang pernah menjejaknya dan lebih daripadamu tidak ada manusia yang akan sampai ke sana.

Muammar Bin Rashid berkata : Aku telah mendengar daripada Imam Sodiq Alaihissalam bahawa beliau telah berkata : seorang Yahudi telah datang ke sisi Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan memandang Baginda dengan penuh teliti.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : Wahai Yahudi! Apakah hajatmu? Yahudi berkata : Adakah engkau lebih hebat daripada Musa Bin Imran; seorang Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata-kata dengannya serta telah menurunkan Taurat dan Injil ke atasnya, begitu juga dengan wasilah tongkatnya Tuhan telah membelah lautan dan melindunginya dengan awan?

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : Adalah tidak baik seseorang memuji dirinya sendiri namun (bagi menjawabmu) aku akan mengatakan bahawa Nabi Adam Alaihissalam ketika ingin bertaubat daripada kesalahannya, telah berkata : ( Allahumma Inni As-aluka Bi Haqqi Muhammad Wa Aali Muhammad Lima Ghafarta Li ); Tuhanku! Dengan haknya Muhammad Wa Aali Muhammad aku memohon keampunan dariMu. Lalu Allah telah menerima taubahnya. Nabi Nuh Alaihissalam ketika tenggelam didalam laut telah menjadi takut dan berkata : ( Allahumma Inni As-aluka Bi Haqqi Muhammad Wa Aali Muhammad Lima Anjaitani minal Gharq ); Tuhanku demi hak Muhammad Wa Aali Muhammad aku memohon daripadaMu supaya engkau selamatkanlah daku daripada lemas. Allah Subhanahu Wa Taala lalu telah menyelamatkannya. Nabi Ibrahim Alaihissalam didalam api berkata : ( Allahumma Inni As-aluka Bi Haqqi Muhammad Wa Aali Muhammad Lima Anjaitani Minha ); Tuhanku! Dengan hak Muhammad Wa Aali Muhammad aku menohon daripadaMu selamatkanlah aku daripada api. Allah subhanahu lalu telah menjadikan api tersebut sejuk dan dingin. Nabi Musa Alaihissalam ketika tongkatnya dilontarkan ke tanah dan merasakan ketakutan didalam dirinya telah berkata : ( Allahummah Inni As-aluka Bi Haqqi Muhammad Wa Aali Muhammad Lima Amintani ); Tuhanku! Demi hak Muhammad Wa Aali Muhammad aku memohon daripadaMu keamanan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepadanya : ( La Tkhaf Innaka Antal ‘A’la ) Jangan takut. Sesungguhnya engkau yang akan menguasai.

Wahai Yahudi, jika Musa Alaihissalam berada pada masa sekarang, Beliau pasti akan menerimaku dan beriman kepadaku dan kenabianku. Iman dan nubuwwahnya tidak ada manfaat baginya. Wahai Yahudi! Daripada zuriatku akan lahir seorang dengan nama Mahdi Alaihissalam yang mana ketika kezuhurannya Isa Bin Maryam juga akan datang untuk menolongnya dan akan menunaikan solat di belakang Beliau.

Imam Sodiq Alaihissalam berkata:

“Jangan sombong di kala kaya, jangan cemas di kala miskin, jangan berkeras hati sehingga manusia enggan mendekatimu, jangan menjadi orang yang lemah agar tidak diremehkan oleh yang mengenalimu, jangan suka melihat orang yang berada di atasmu atau mencela orang yang berada di bawahmu, jangan merebut sesuatu dari pemiliknya, jangan mengikuti orang yang dungu, jangan hidup dalam kehinaan di hadapan siapa pun, Jangan bersandar kepada bantuan seseorang dan renungkanlah setiap sesuatu sehingga anda mengetahui dengan baik sebelum dirimu tersungkur dan menyesal. Jadikanlah hatimu teman karib yang sentisa bersamamu, jadikanlah amalanmu laksana ayahmu yang selalu anda ikuti, jadikanlah nafsumu sebagai musuh yang harus anda perangi dan barang pinjaman yang harus anda kembalikan. Oleh itu jadilah doktor untuk dirimu sendiri dan ketahuilah tanda-tanda kesihatan yang diterangkan padamu serta pelbagai penyakit dan rawatannya. Maka lihatlah apa yang anda lakukan untuk dirimu.”

Imam Sodiq Alaihissalam berkata:

“Sesungguhnya pekerjaan amar ma’ruf dan nahi mungkar itu adalah dua perkara antara makhlul-makhluk Allah. Maka barang siapa yang membantunya nescaya Allah akan membantunya dan barang siapa yang meninggalkannya nescaya Allah akan meninggalkannya pula.”

“Pada hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan orang yang alim dan orang yang ahli ibadah setelah keduanya berada di hadapan Allah. kemudian Allah berfirman kepada yang ahli ibadah, “Masuklah engkau ke dalam syurga.” Kemudian Allah berfirman kepada orang alim, “Berdirilah dan syafaatkanlah manusia yang ingin engkau beri syafaat sebagai balasan pendidikan baik yang telah engkau berikan kepada mereka.”

“Sambungkanlah tali kekeluargaan dari saudaramu yang memutuskannya, berilah hadiah orang yang tidak pernah memberimu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, berilah salam orang yang mencacimu, berbuatlah adil kepada orang yang memusuhimu, maafkanlah orang yang berbuat aniaya kepadamu sebagaimana anda ingin untuk dimaafkan, contohilah pengampunan yang Allah berikan kepadamu. Tidakkah anda melihat bagaimana matahari menyinari orang yang baik maupun orang yang jahat. Begitu juga hujan turun ke atas orang yang baik serta orang yang berbuat dosa.”

“Berhati-hatilah dari tiga orang. Pengkhianat, penganiaya dan yang suka memfitnah. Orang yang berkhianat suatu hari akan ada orang yang mengkhianatimu. Orang yang menganiaya orang lain kelak akan ada orang menganiayamu dan yang suka memfitnah orang lain suatu hari juga akan ada orang yang memfitnahmu.”

Eid Shumo Mubarak!!
Khidmat Imam Zaman Ajjalallahu Farajah
Ya Aba Soleh Eltimasi Doa

Tanah Baqi' sekarang

Saturday, February 19, 2011

" Malaikat Berhaji untukmu setiap Tahun ": by Ummu Aminah


Al-‘Allamah berkata dalam kitab Minhaj al-Yaqin, bab “ Keutamaan Maulana Amirul Mukminin (Imam Ali ‘Alaihissalam), dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Abdullah bin Mubarak’.

Aku adalah seorang yang sangat suka melaksanakan ibadah haji, bahkan setiap tahun aku selalu pergi haji. Pernah pada suatu hari, seperti biasanya setiap kali aku akan melaksanakan ibadah haji, aku mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan haji. Aku pergi ke pasar unta dengan membawa uang, sebanyak lima ratus dinar untuk membeli seekor unta untuk kendaraan haji. Ternyata uang ku bawa tidak cukup untuk membeli seekor unta. Maka, aku pulang kembali ke rumah.

Namun dipertengahan jalan aku melihat seorang wanita sedang berdiri ditempat sampah. Dia mengambil seekor bangkai ayam dan membersihkan bulu-bulunya tanpa menyadari kehadiranku didekatnya.

Aku menghampirinya dan berkata kepadanya, “ Mengapa engkau melakukan hal ini wahai hamba Allah?"

Dia menjawab, ” Tinggalkan aku dan urusi saja keperluanmu ! ”

Aku berkata, “ Demi Allah, beritahukanlah kepadaku, keadaanmu yang sebenarnya!”

Dia berkata, “ Baik akan ku katakan keadaanku yang sebenarnya karena engkau telah memaksaku dengan bersumpah atas nama Allah. Ketahuilah ! Sesungguhnya aku seorang wanita ‘Alawiyyah (keturunan Nabi Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih) aku mempunyai tiga orang anak yang masih kecil, sedangkan suamiku telah meninggal dunia. Sudah tiga hari ini aku dan ketiga anakku belum makan apa-apa. Aku sudah berusaha mencari sesuap makanan kemana-mana demi ketiga anakku, namun aku tidak mendapatkannya, selain bangkai ayam ini. Maka aku akan memasak bangkai ayam ini untuk mereka karena ia halal untuk kami(darurat)."

Ketika aku mendengar apa yang dia katakan, sungguh bulu kudukku langsung berdiri tegak, hatiku terasa tersayat-sayat. Aku berkata dalam hati,’Wahai ibn Mubarak, haji mana yg lebih agung dari pada ini(yakni menolong wanita Alawiyah ini)?’

Kemudian aku berkata kepada wanita itu, “ Wahai wanita Alawiyyah, sesungguhnya bangkai ayam ini telah diharamkan untukmu. Bukalah bungkusanmu, aku ingin memberimu sedikit pemberian, lalu dia mengeluarkan sebuah bungkusan dan aku pun menumpahkan semua uang dinar ku kedalam bungkusan itu.

Wanita itu langsung berdiri dengan tergesa-gesa karena bahagia dan dia mendoakan untukku. Kemudian aku pulang kerumah, sementara keinginanku untuk pergi haji sudah pupus. Lalu aku menyibukkan diri dengan beristigfar dan beribadah kepada Allah. Kafilah haji pun mulai berangkat ke Baitullah.

Ketika jamaah haji mulai berdatangan dari Mekkah, aku keluar dari rumah untuk menyambut mereka. Aku menyalami mereka satu-persatu. Tetapi anehnya setiap kali aku menyalami seorang dari mereka, dia selalu mengatakan, ‘ Wahai Ibn Mubarak, bukankah engkau melaksanakan haji bersama kami? Bukankah aku menyaksikanmu ditempat anu dan anu?’

Aku terheran-heran mendengar perkataan mereka. Kemudian setelah aku pulang kerumah dan aku tidur pada malam harinya, aku melihat Rasulullah saww dalam tidurku. Beliau berkata kepadaku, ’Wahai ibn Mubarak, engkau telah memberikan uang dinar kepada salah seorang wanita keturunanku. Engkau telah melapangkan kesusahannya dan engkau juga telah memperbaiki keadaannya dan anak-anak yatimnya. Maka, Allah telah mengutus malaikat dalam rupamu. Malaikat itu berhaji untukmu dalam setiap tahun, dan pahala haji itu untukmu sampai Hari kiamat.’ Akupun kemudian terbangun dari tidurku. Aku bersyukur kepada Allah dengan memuji-Nya atas karunia-Nya yang besar yang telah dianugrahkan-Nya kepadaku.

Ar-Rawandi berkata, ” Sungguh.., aku mendengar dari banyak ahli hadis yang mengatakan, ’ Banyak jamaah Haji setiap tahunnya menyaksikan Ibn Mubarak di Mekkah berhaji bersama bersama jamaah haji lainnya, padahal dia sendiri tinggal di Irak.”

________________________________________________________

Allahumma Sholli a'la Sayyidina Muhammad wa A'la Aali Sayyidina Muhammad.

Imam Ali bin Abi Thalib ‘Alaihissalam berkata bahwa Rasulullah Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih menyatakan, ' Ada empat orang yang akan aku syafaati walaupun mereka berlumuran dosa seluruh penduduk bumi. pertama, orang yang membawa pedang untuk berjihad bersama keturunanku. Kedua, orang yang memenuhi keperluan mereka. ketiga, orang yang mengusahakan sesuatu untuk mereka demi kemaslahatan mereka ketika mereka dalam kesulitan. Keempat, orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidah mereka.

Imran bin Ma'qal mendengar bahwa Imam Ja'far al-Shadiq ‘Alaihissalam mengatakan,"janganlah kalian meninggalkan silaturahmi kepada keluarga Muhammad Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih dengan harta kalian. barangsiapa kaya, berikan mereka sesuai kekayaannya. Barangsiapa miskin, berilah mereka sesuai kemampuannya. Barangsiapa mengharapkan hajatnya yang terpenting akan dikabulkan ALLAH Subhanahu wa Taala, bersilaturahmilah kepada keluarga Muhammad Sallallahu ‘Aaihi Wa Aalih dan pengikut mereka sesuai dengan harta yang diperlukan."

Syiah Imamiah, Sesatkah Mereka?

kerana Cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah Syiah Imamiah dikafir,disesat!..

Rasulullah Sallallahu 'Aaihi Wa Aalih bersabda: "Aku adalah penghulu para nabi dan Ali adalah penghulu para washi. Sesungguhnya para washi ku berjumlah dua belas orang, yang pertama adalah Ali dan yang terakhir adalah al-Qoim al-Mahdi".(Yanabi'ul Mawaddah, al-Qanduzi al-Hanafi)

sila ke sinisini dan juga sini, lagi sini..

Sahih Sunan at-Tirmidzi; ‘Nashr bin Abdurrahman al-Kufi menceritakan kepada kami, Zaid bin al Hasan – iaitu al Anmathi – menceritakan kepada kami, daripada Ja’far bin Muhammad, daripada ayah Ja’far iaitu Muhammad, daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw melaksanakan ibadah haji pada hari Arafah, saat itu beliau sedang berkhutbah di atas untanya; al Qashwa. Aku mendengar beliau bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan (sesuatu) untuk kalian, sepanjang kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu nescaya kalian tidak akan pernah tersesat, iaitu kitab Allah dan itrati keluargaku.’ Lihat Sahih Sunan at-Tirmidzi, hadis nombor 3786, bab sifat-sifat utama keluarga Nabi saw.


Bahaya dan Kesesatan Syiah? Abdullah bin Saba' Yahudi asal Ajaran Syiah?
betul ke? tgk sini
kerana halalkan Nikah Muta'ah syiah dikafirkan? lagi sini
Sahabatku,duduklah sejenak di tepi sungai & saksikanlah bagaimana umur manusia berjalan bagaikan air mengalir,yang berjalan cepat &tergesa.tak cukupkah ini memberikan suatu isyarat bagi manusia dalam memahami hakikat kehidupan? selain itu,saksikanlah situasi & kondisi dunia sekarang ini & perhatikanlah derita & kesulitannya; apakah yang kau saksikan tidak menjadi sebuah pelajaran bagimu?

Friday, February 18, 2011

Salam Perpaduan!Bismillahirrahmanirrahim

Maulid Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih

Wa iz qala I’sa Ibni Maryam Ya Bani Israil Inni Rasulullah Ilaikum Musoddiqan Lima Baina Yadai Minattaurah Wa Mubashshiran Bi Rasulin Ya’ti Min Ba’di Ismuhu Ahmad.

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" . (Ash-Shaf, 6)

Innallaha Wa Malaikatahu Yusholluna ‘Alan Nabi Ya Ayyuhal Lazina Aamanu Shollu ‘Alaihi Wa Sallimu Taslima

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat keatas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke-atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.(Al-Ahzab,56)

Syukur ke Hadrat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan kepada ummat kita dengan kewujudan Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang melebihi ummat yang sebelumnya....Syukur ke Hadrat Ilahi! Salam dan selawat ke atas Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang merupakan amin wahyu Tuhan, makhluk terbaik daripada semua makhluk, hamba terpilih daripada semua hambaMu. Baginda pemimpin rahmat, petunjuk segala kebaikan dan kunci keberkatan, sebagaimana Baginda telah mengorbankan jiwanya dalam menjalankan perintahMu, yang beruasaha dengan segala tenaga untuk menyebarkan agamaMu...jadikan kami untuk melangkah dijalannya di dunia dan bersamanya di akhirat...

Hari kelahiran Nabi Mulia Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih seperti yang diketahui oleh para ahli sejarah dan ulama adalah bersamaan Tahun Gajah (‘Amu Al-Fil), tahun yang mana tentera Abrahah telah menyerang Makkah untuk merosakkan Kaabah yang bersamaan tahun 570 Masihi.Kebanyakan ahli sejarah bersepakat berkenaan bulan kelahiran Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih iaitu pada bulan Rabiul Awal, namun mengenai hari kelahirannya mereka mempunyai perbezaan pendapat. Riwayat yang terkenal di kalangan para ahli hadis syiah, Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah dilahirkan pada hari Jumaat 17 Rabiul Awal, selepas terbitnya matahari dan dikalangan ahli sunnah pula ialah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal.

Ayahanda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih Abdullah, Putera Abdul Muthalib manakala Ibunda Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih Aminah Puteri Wahab. Datuk Baginda Abdul Muthalib Bin Hisyam Bin Abdul Manaf Bin Qushoi Bin Kilab Bin Marrah Bin Ka‘ab Bin Lu’yi Bin Ghalib Bin Fahr Bin Malik Bin Nadhir Bin Kananah Bin Khuzaimah Bin Mudrakah Bin Albas Bin Mudhir Bin Nizar Bin Ma‘ad Bin ‘Adnan, kesemuanya beragama Tauhid dan merupakan lelaki-lelaki yang hebat pada zaman masing-masing.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah dilahirkan didalam sebuah keluarga daripada keluarga yang terbaik dan termulia dikalangan Arab; mereka bertanggungjawab dalam menguruskan jemaah-jemaah haji yang datang ke Rumah Allah.

Perkara penting berkenaan keturunan dan datuk-datuk Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih adalah kesemuanya beragama Tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Antara dalil Naqli bagi membuktikan kesahihan perkara ini adalah :

1- Allah Subhanahu Wa Taala didalam Al-Quran berfirman:

Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula) perubahanmu di antara orang-orang yang sujud. (Ash-Syuara’, 217-219)

Berdasarkan riwayat dan dalil-dalil sebahagian ahli tafsir berkenaan ayat تقلبك فيالساجدين dikatakan bahawa maksud daripada ayat tersebut adalah masa perubahan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih semasa didalam sulbi-sulbi dan rahim-rahim suci.Daripada ayat ini dapat dibuktikan bahawa Datuk-datuk Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih kesemuanya beragama Tauhid dan bersujud ke Hadrat Allah Subhanahu Wa Taala.2- Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda :

“ aku telah dipindahkan daripada sulbi-sulbi lelaki-lelaki suci ke rahim-rahim wanita suci...”

3- Sebuah riwayat di dalam Majmau’ Al-Bayan Thabarsi Rahimahullah selepas kata-kata yang telah dibawakan di atas Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda :
“Allah telah memindahkan Aku daripada sulbi-sulbi lelaki-lelaki suci ke rahim-rahim wanita suci sehinggalah Dia telah memasukkan aku kedalam dunia kalian tanpa dikotori oleh sebarang kotoran jahiliyyah.”Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih ketika masih belum dilahirkan (riwayat lain ketika masih kecil didalam buaian) telah kehilangan Ayahandanya ketika beliau dalam perjalan pulang daripada Syam (Syiria) di Madinah. Selepas daripada itu, tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah terletak kepada Datuknya Abdul Muthalib, pembesar daripada Quraisyh, dan Beliau telah menyerahkan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih kepada Halimah daripada Qabilah Bani Saad untuk disusui.

Pada hari ketujuh, Abdul Muthalib telah mengorbankan kambing biri-biri sebagai tanda kesyukuran dan menjemput beberapa tetamu. Didalam majlis tersebut, Beliau telah menamakan Puteranya di hadapan masyarakat Quraisyh dengan nama Muhammad. Ketika Beliau ditanya : Mengapa engkau memilih nama Muhammad untuk Puteramu,sedangkan dikalangan masyarakat Arab tidak terlalu ramai yang memiliki nama tersebut? Beliau menjawab : Aku ingin dia dipuji di langit dan bumi.Hasan Bin Tsabit berkata :

Tuhan telah memberikan namaNya sendiri kepada Rasulullah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Mahmud dan RasulNya pula adalah Muhammad, kedua-dua nama ini adalah daripada satu huruf-huruf asli dan memberikan makna yang sama.

Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih tinggal bersama Qabilah Bani Saad sehingga berumur 5 tahun dan selepas daripada itu Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih kembali pulang ke sisi keluarganya. Masa berlalu, suatu hari Aminah telah bergerak ke Madinah untuk menziarahi kubur suaminya, Abdullah dan ahli keluarga disana. Beliau juga telah membawa Puteranya bersama, mereka tinggal selama sebulan di Madinah dan ketika dalam perjalanan pulang Beliau telah meninggal dunia di Abuwa’.

Abdul Muthalib selepas peninggalan Aminah, lebih daripada sebelumnya telah menjaga Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih; Setiap kali ketika duduk di sisi Kaabah dan pembesar-pembesar Quraisyh, ketika matanya terpandang Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih, Beliau akan mendudukkannya disisinya dan sentiasa berkata : Demi Tuhan, Dia akan mencapai sebuah makam yang besar.

Ketika Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih berumur 8 tahun, Datuknya pula telah meningal dunia dan mengikut wasiat yang telah ditinggalkan, tanggungjawab untuk menjaga Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib yang merupakan seorang lelaki beriman, berpegang pada Tauhid dan juga memiliki syaksiah hebat yang terkenal di kalangan Quraisyh. Beliau tidak pernah lalai dan alpa dalam mempertahankan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih daripada segala ancaman dan bahaya. Ketika Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih berumur 12 tahun, Beliau telah membawa Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersamanya didalam safar perniagaan ke Syam (Syiria).

Didalam safar ini, rombongan Quraisyh telah berhenti di sebuah tempat bernama Basrah. Seorang pendeta bernama Buhaira yang tinggal ditempat tersebut telah terpandang Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih lalu mengkhabarkan berkenaan masa hadapan Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan agama yang akan tersebar ke seluruh dunia.Sebuah hadis daripada Imam Baqir Alaihissalam bahawa : Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih memilki sepuluh nama; lima daripadanya terdapat didalam Al-Quran dan lima yang lainnya didalam kitab lain. Nama-nama yang terdapat didalam Al-Quran terdiri daripada: Muhammad, Ahmad, Abdullah, Yaasin dan Nun. Sebahagian ulama mengatakan bahawa didalam Al-Quran terdapat 400 nama Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan yang paling masyhur terdiri daripada : Shaahid (Saksi), Syahid, Basyir, Da‘i, Rahmatun Lil‘alamin, Rasulullah, Khatimun Nabiyyin, Nabi, Ummi, Raauf dan Rahim.

Jabir Bin Abdullah Ansori telah meriwayatkan daripada Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang bersabda : Aku adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim Alaihimassalam adalah yang paling mirip denganku. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan namaku didalam Taurat dan Injil serta mengajarkan kepadaku KalamNya, namaku telah diambil daripada NamaNya. Dia adalah Mahmud dan aku dinamakan dengan Muhammad. Didalam Taurat aku juga telah dinamakan dengan Ahid; kerana disebabkan Tauhid dan menyembah Yang Satu, jasad-jasad ummatku akan diharamkan daripada api neraka. Didalam kitab suci Tarsayan, aku telah dinamakan dengan Ahmad; kerana aku dikalangan ahli langit adalah Mahmud dan ummatku adalah orang yang memuji. Didalam Zabur, aku telah dinamakan dengan Mahi; kerana disebabkan aku, bumi telah memusnahkan menyembah berhala-berhala. Didalam Al-Quran pula aku dinamakan dengan nama Muhammad; kerana pada hari Qiamat seluruh ummat akan memujiku, kerana pada hari Qiamat, tidak ada sesiapa yang akan dapat memberi syafaat melainkan dengan izinku.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih seperti yang diketahui telah kehilangan kedua ibu bapanya sejak daripada kecil, namun ia tidak menjadi penghalang Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih untuk memiliki perlakuan, tutur bicara dan peribadi yang mencerminkan keindahan akhlak yang sempurna. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih tidak ada tandingan dari segi kebersihan, pakaian yang bersih kemas, rambut yang tersisir rapi, mulut dan badan yang berbau harum yang merupakan sebahagian daripada peribadi Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih.

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih tidak pernah sesekali gelojoh ketika menjamu makanan seperti kanak-kanak yang lain, tidak tamak atau berebut-rebut dan sentiasa cukup baginya dengan makanan yang sedikit. Tarbiyah sempurna ini telah berjaya membentuk Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih untuk tidak pernah sesekali merungut dalam menghadapi segala kesusahan lapar dan dahaga.

Para Rasul Ilahi tidak memiliki maqam dan kedudukan yang sama, tetapi mereka memiliki kedudukan yang pelbagai disisi Tuhan dan di kalangan mereka, Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih adalah yang terbaik. Dua contoh riwayat berkenaan perkara ini :

1- Berita baik bagi para Nabi terdahulu : Imam Baqir Alaihissalam berkenaan ini berkata : para Rasul akan membawa berita gembira akan kedatangan Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sehinggalah Nabi Masih telah dilantik menjadi Rasul dan Baginda Alaihissalam telah diberitakan dengan khabar gembira risalahnya Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih.2- Kitab-kitab langit : Kitab langit yang telah diturunkan kepada Rasul Islam adalah Al-Quran yang mana Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih berkenaannya telah bersabda : kelebihan kata-kata Al-Quran ke atas kata-kata yang lain, umpama kelebihan Tuhan ke atas makhlukNya. Apabila Al-Quran mempunyai kelebihan ke atas kitab-kitab yang lain, oleh itu, orang yang membawanya pasti adalah Pesuruh Allah, Nabi dan Rasul yang terbaik juga.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa memelihara adab terutama apabila berhadapan dengan orang lain; Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa akan menjawab panggilan setiap orang dengan perkataan “Labbaik”. Anas Bin Malik berkata : Aku berada bersama Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih selama 10 tahun, namun Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih tidak pernah walau sekali mengungkit dan menyoal perkara yang telah aku lakukan, mengapa engkau tidak lakukannya atau perkara yang telah aku tinggalkan dengan bersabda : mengapa engkau tidak lakukannya?.

Sejak Baginda Rasul Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah kehilangan kedua ibu bapanya, Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih tidak pernah lalai untuk memberi perhatian kepada mereka-mereka yang tidak memiliki perlindungan malah Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah mencipta sebuah budaya kepada seluruh masyarakat dan bersabda : Sayangilah dan belailah anak-anak yatim dan lindungilah mereka yang terasing, kerana Aku sendiri pada zaman kanak-kanak telah menjadi yatim, dan ketika telah dewasa pula terasing. Begitu juga Rasul Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah bersabda : Barangsiapa mengambil tanggungjawab untuk memelihara anak yatim dan membesarkannya, pada hari akhirat, dia akan mencapai kedudukan yang sama denganku.

Didalam kitab Nahjul Balaghah, Amirul Mukminin Alaihissalam telah diriwayatkan berkenaan cara hidup Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih : Contohilah kebersihan dan kesuciaan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih yang mana jalan dan cara Baginda adalah contoh tauladan untuk mereka yang menginginkan dan suatu kebanggaan bagi mereka yang inginkan perubahan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah sesiapa yang mengikuti Rasulnya dan berjalan mengikut langkah Baginda. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa duduk di atas lantai untuk makan, menjahit kasutnya sendiri.... Rasulullah seorang yang zuhud, yang telah membuang dari hatinya keduniaan, membuang ingatan dunia dari jiwanya begitu juga telah memadamkan tarikan dunia daripada pandangan matanya serta tidak menaruh harapan untuk kekal tinggal di dunia fana. Oleh itu, pengikut perlu mengikut Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan berjalan di jalan dan langkah Baginda Rasul; kerana jika tidak, mereka pasti akan musnah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sebagai tanda kiamat dan khabar gembira syurga serta kegerunan neraka.

Berpakaian sederhana merupakan sebuah gambaran hidup sederhana dan cara untuk meninggalkan kekuasaan kebendaan. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa memandang dunia sebegitu dan tidak pernah sesekali menganggap pakain sebagai sesuatu yang sangat berharga. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa memberi perhatian kepada kesihatan dan keselamatan tubuh badan, kesederhanaan serta jenis kain yang baik untuk kesihatan, oleh itu, pakaian daripada kapas menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih. Imam Ali Alaihissalam berkata : Pakailah pakaian daripada kapas kerana ia adalah pakaian Rasulullah. Warna hijau adalah warna pakaian yang menjadi kesukaan Baginda, namun Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sering memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih dan bersabda : Pakaikanlah pakain berwarna putih kepada yang masih hidup dan kafanilah mereka yang telah meninggal dunia juga dengan kain putih. Namun warna merah, adalah warna yang tidak digemari Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih untuk dijadikan pakaian.


Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih setiap kali ketika ingin menyarungkan pakaian, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih pasti akan memulakan dengan sebelah kanan dan ketika menanggalkannya dimulai dengan sebelah kiri. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih sentiasa menggemari untuk melakukan setiap pekerjaan dengan tangan kanannya dan memulakan juga daripada sebelah kanan seperti memakai pakaian dan kasut serta menyikat rambut. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih juga telah bersabda berkenaan pakaian : Barangsiapa di dunia memakai pakaian yang mahsyur (iaitu pakaian yang apabila memakainya menarik perhatian orang lain), maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada hari Qiamat akan memakaikannya dengan pakaian kehinaan.


Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih juga sentiasa menggalakkan dan menyuruh ummatnya untuk berbuat baik kepada isteri yang mana Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah bersabda : Yang terbaik dikalangan kalian adalah yang berkelakuan paling indah dengan isterinya dan ketahuilah sesungguhnya aku adalah yang paling berkelakuan baik daripada kalian dengan isteri-isteriku. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih akan menjahit sendiri kasut dan pakaiannya yang koyak, memelihara kambing biri-biri dan unta serta menolong juga didalam kerja-kerja rumah. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dengan segala kemuliaan dan kebesaran yang dimilikinya akan menolong pekerjaan-pekerjaan rumah dan menjaga kanak-kanak.

Seorang pemuda telah datang kesisi Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan berkata : Wahai Rasulullah! Aku ingin pergi berjihad. Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : Berjihadlah di jalan Allah jika kamu terbunuh, kamu akan dihidupkan disisi Tuhan dan mendapat rezeki di syurga. Jika kamu terbunuh, ganjaranmu disisi Tuhan, jika kamu pulang dengan selamat, dosa-dosamu akan diampunkan, seperti hari kamu baru dilahirkan daripada ibumu. Pemuda berkata : Wahai Rasulullah! Saya memiliki ayah dan ibu yang memerlukan saya dan tidak mahu berpisah daripadaku. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih menjawab : Berkhidmatlah kepada ayah dan ibumu. Dengan hak Tuhan yang jiwaku dibawah kekuasaanNya, keperluan mereka kepadamu dalam masa satu hari dan satu malam, lebih baik daripada satu tahun berjihad dijalan Allah.

Abu Ayyub Ansori telah datang kesisi Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih dan berkata : Wahai Rasulullah! Nasihatilah saya supaya saya dapat menyimpannya didalam ingatan dan mengamalkannya. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : Aku menasihatimu dengan lima perkara : berputus asa daripada sesuatu yang berada di tangan manusia, yang mana amalan ini adalah hakikat kecukupan; jauhilah ketamakan, kerana tamak membawa kefakiran; tunaikanlah solatmu umpama ia adalah solatmu yang terakhir dan kamu tidak akan hidup lama selepas ini untuk menunaikan solat yang lainnya; .....................dan lakukanlah perkara untuk saudaramu yang mana engkau suka ia dilakukan untuk dirimu sendiri.

Terdapat banyak ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang terdapat didalam Al-Quran dan sumber-sumber riwayat Syiah dan sunni yang menceritakan berkenaan kelebihan berselawat ke atas Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Antara Kelebihan-kelebihan yang paling penting adalah :

1- Penyebab keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala;
2- Penyebab kegembiraan dan keredhaan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih;
3- Mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih;
4- Rasulullah akan memberikan hadiah daripada syurga untuk mereka-mereka yang berselawat;
5- Selawat merupakan kafarah dosa-dosa.
6- Menyempurnakan hajat-hajat dunia dan akhirat.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : ketika kamu telah memberikan nama kepada seseorang dengan nama Muhammad, maka janganlah bercakap buruk kepadanya. Jika dia datang kesisimu menyusul hajat, janganlah hampakannya dan janganlah memukulnya. Tahniah ke atas rumah yang didalamnya terdapat Muhammad! Tahniah ke atas majlis yang terdapat didalamnya Muhammad! Tahniah ke atas sahabat-sabahat yang dikalangan mereka terdapat yang bernama Muhammad!

Imam Sodiq Alaihissalam telah meriwayatkan daripada Ayahanda-ayahandanya bahawa Rasulullah melarang pemuda-pemuda daripada memakai pakaian yang menyerupakan mereka dengan wanita, Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih juga melarang wanita-wanita untuk memakai pakaian yang menyerupakan mereka dengan lelaki.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda :“Pada hari kiamat, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat keatasku.”

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih bersabda : empat golongan yang mana aku akan mensyafaati mereka pada hari Qiamat : Iaitu, orang yang memuliakan anak-keturunanku. Orang yang memenuhi keperluan mereka. Orang yang menolong urusan mereka ketika mereka sangat memerlukan pertolongannya. Dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lisan yang ikhlas. (hadis Riwayat ad-Dailami)

Imam Ali Alaihissalam meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah bersabda,

“Sebaik-baik manusia adalah orang Arab. Sebaik-baik orang Arab adalah kaum Quraisy dan sebaik-baik kaum Quraisy adalah Bani Hasyim.”(hadis Riwayat ad-Dailami).

Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Aalih telah bersabda,

“Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah pendahulu bagi kalian. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk berlaku baik kepada keluargaku, tempat kembali kalian adalah telaga syurga.”(hadis riwayat al-Hakim)

Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat: “katakanlah, aku tidak meminta sesuatu upah kepada kamu atas seruanku selain hanya berkasih sayang terhadap kerabatku.”

Lalu para Sahabat bertanya,”Wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan kerabat anda yang wajib kami sayangi?” Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi iWa Aalih menjawab,”Mereka adalah Ali Fatimah, kedua anaknya dan cucu-cucunya.” (hadis riwayat Ibnu al-Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawiyyah di dalam tafsir mereka. begitu juga ath-Thabari di dalam al-Mujam al-Kabir.)
Ya Rasulullah!...